Partner of bedrijf?
Zoeken
Winkelmandje

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DISKO COMPUTER CARE B.V.

1. Gelding algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen DISKO computer care BV en de opdrachtgever worden gesloten of uitgevoerd. Toepasselijkheid van andere voorwaarden van de opdrachtgever of derden worden afgewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door DISKO computer care BV overeen gekomen worden.

 

2. Gelding aanbiedingen

2.1 Uitgebrachte offertes en aanbiedingen gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, tot drie maanden na dagtekening.

 

3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1 De overeenkomst tot opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, danwel bij gebreke daarvan en bij gebreke van een schriftelijke afwijzing door opdrachtgever van de offerte door een begin van uitvoering van de opdracht door DISKO computer care BV

 

4. Uitvoering werkzaamheden

4.1 DISKO computer care BV zal bij de uitvoering van opdrachten de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

4.2 Voor opdrachten betreffende consulting, project- en interim-management geldt een inspanningsverplichting. Voor de verkoop van producten geldt een leveringsverplichting.

4.3 Indien aan DISKO computer care BV een opdracht is verstekt met het oog op een uit te voeren vorm van dienstverlening, is DISKO computer care BV gerechtigd de opdracht onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren. In een dergelijke situatie wordt de opdrachtgever hierover voorafgaand aan de opdracht over geïnformeerd.

 

5. Informatie en medewerking

5.1 Opdrachtgever zal alle informatie die bij de uitvoering van een opdracht relevant kan zijn, steeds tijdig en volledig aan DISKO computer care BV verstrekken en tevens de medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering door DISKO computer care BV van de overeenkomst.

 

6. Prijzen

6.1 Alle door DISKO computer care BV aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief B.T.W. Bij overeenkomsten betreffende consulting, project en interim-management op een termijn van meer dan 3 maanden mogen nadien optredende wijzigingen in kostprijs factoren worden doorberekend. Mits de opdrachtgever 30 dagen tevoren daarvan in kennis is gesteld.

 

7. Honorarium en onkosten

7.1 De door DISKO computer care BV verrichte werkzaamheden worden voor zover van toepassing per uur op basis van de in de offerte gespecificeerde tarieven en beschikbare tijd berekent, behoudens voor zover expliciet anders is overeengekomen ten aanzien van (een gedeelte van) de opdracht. Eventuele extra benodigde uren met de daaraan verbonden kosten zullen, voor zover niet in de offerte benoemd, pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.

7.2 Kosten voor reistijd, vervoer en transport kunnen in rekening worden gebracht. Deze zullen dan afzonderlijk in de offerte worden opgenomen. Opdrachtgever zal daarnaast onkosten vergoeden die aan de uitvoering van de opdracht zijn verbonden.

 

8. Annulering

8.1 Opdrachten aan DISKO computer care BV die minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opdracht worden geannuleerd, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien een opdracht tussen 3 en 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt geannuleerd zal 25% van het offertebedrag in rekening worden gebracht.

8.2 Opdrachten die eerder dan 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden geannuleerd worden, met uitzondering van reeds gemaakte en niet meer te voorkomen kosten, in beginsel niet in rekening worden gebracht. Eventuele meerkosten ten gevolge van het door de opdrachtgever verplaatsen van de opdracht worden separaat in rekening gebracht. De opdracht gever wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

9. Factureren

9.1 De door DISKO computer care BV in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten, zullen maandelijks aan het einde van de maand aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Facturatie voor de levering van producten zal direct na de feitelijke levering plaatsvinden.

 

10. Betalingcondities

10.1 Facturen dienen, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. In afwijking hiervan mag DISKO computer care BV vooruitbetaling, betaling van een voorschot of garanties ten aanzien van betaling verlangen, indien naar het oordeel van DISKO computer care BV hiertoe aanleiding bestaat of alsnog zal ontstaan. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

11. Bescherming van informatie en kennis

11.1 Alle aan DISKO computer care BV toekomende rechten van intellectuele eigendom blijven voorbehouden, ook voor zover zij in het kader van prestaties ten behoeve van de opdrachtgever hun grondslag vinden.

11.2 Opdrachtgever heeft toestemming om de desbetreffende rechten ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering toe te passen, in de mate waarin dat klaarblijkelijk door de betreffende overeenkomst tussen DISKO computer care BV en opdrachtgever beoogd is.

 

12. Opschorting

12.1 Iedere aan de opdrachtgever toe te rekeningen tekortkoming ter zake van diens verplichtingen jegens DISKO computer care BV geeft haar recht om de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, zolang de betreffende tekortkoming duurt.

 

13. Exoneratie

13.1 DISKO computer care BV is ter zake van de door haar afgeleverde prestaties en producten, daaronder mede begrepen adviezen en met inbegrip van overschrijdingen van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door opdrachtgever de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend persoon mag worden verwacht, niet in acht is genomen.

13.2 Ten aanzien van de levering van producten kan DISKO computer care BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan apparatuur die is ontstaan ten gevolge van het niet naleven van de gebruiksinstructie van de hardwareleverancier, verkeerd gebruik en/of het niet volgens de gebruiksaanwijzing hanteren van producten en materialen.

13.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zal opdrachtgever DISKO computer care BV in geval van gebreken aan de door gaar geleverde of te leveren prestaties en/of producten steeds in de gelegenheid stellen de betreffende prestatie alsnog te verrichten dan wel nieuwe producten te leveren. Wanneer DISKO computer care BV in een dergelijke situatie de betreffende prestatie alsnog correct verricht, zal er veder geen schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek gebaseerd kunnen worden.

13.4 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van DISKO computer care BV voor een eventuele financiële schadevergoeding beperkt het factuurbedrag ban de geleverde producten danwel tot het bedrag van de in verband met de prestatie aan haar verschuldigde vergoeding. Bij opdrachten betreffende consulting en project- en interim- management die voor een langere periode zijn aangegaan, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste 3 maanden direct voorafgaande aan het bekend maken van de schade aan DISKO computer care BV.

13.5 Eventuele schade dient zo spoedig mogelijk na het vaststellen hiervan aan DISKO computer care BV schriftelijk te worden gemeld doch uiterlijk twee maanden na afronding van de opdracht of levering van producten. Na voornoemd tijdstip kan geen aansprakelijkheid meer worden aanvaard.

 

14. Vertrouwelijkheid

14.1 DISKO computer care BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

 

15. Duur de Opzegging

15.1 Project en interim-management opdrachten die voor onbepaalde periode zijn aangegaan of die door volbrenging van een prestatie eindigen, kunnen door elk van de partijen (tussentijds) schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de kalendermaand.

15.2 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, door middel van een aangetekende brief aan de wederpartij, in geval de wederpartij in de nakoming van de verbintenis verwijtbaar tekort schiet.

15.3 Alle tot aan het moment van beëindiging van de overeenkomst door DISKO computer care BV verrichte werkzaamheden of onkosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.