Partner of bedrijf?
Zoeken
Winkelmandje

PRIVACY VERKLARING DISKO COMPUTER CARE BV
 

DISKO computer care BV, gevestigd aan Havenstraat 66, 1271 AG te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Havenstraat 66, 1271 AG Huizen
Telefoon: +31 35 523 83 75
Website: www.disko-nl.com
Functionaris Gegevensbescherming van DISKO computer care BV: Ewoud de Wit
Contact functionaris FGB: info@disko-cc.com

Persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt

DISKO computer care BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Websiteadres
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@disko-cc.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DISKO computer care BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze bedrijfsvoering / dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

DISKO computer care BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DISKO computer care BV) tussen zit. DISKO computer care BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: office, word, Accountview (boekhoudprogramma)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DISKO computer care BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Klantgegevens: tot 5 jaar na het laatste klantcontact
  • Personeelsgegevens: tot 7 jaar na uitdiensttreding
  • Financiële gegevens: conform de wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

DISKO computer care BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DISKO computer care BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DISKO computer care BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DISKO computer care BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@disko-cc.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

DISKO computer care BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van uw persoonsgegevens

DISKO computer care BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dit te waarborgen zijn er uitgebreide technische voorzorgsmaatregelen genomen om de digitaal opgeslagen persoonsgegevens te beschermen voor onbevoegden. Denkt u hierbij aan Antivirus, SSL certificaat op de website en een streng wachtwoord beleid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie via ewoud.dewit@disko-cc.com